نگین
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک های مفید

  

  

مدت زمان اجرا :

30 دقیقه

بسمه تعالی

فرم ملاک های ارزیابی جشنواره مجازی الگوهای تدریس دوره ی پیش دبستانی و ابتدایی

ریاضی ششم ابتدایی سال تحصیلی 92-91

ساعت شروع :

ساعت پایان :

منطقه :

تاریخ :      /      / 91

موضوع درسی :

نام و نام خانوادگی

مجری تدریس :

طراح سناریو :

طراح رسانه :

ضریب

سطح عملکرد

ملاک های ارزیابی

ردیف

ملاک های ارزیابی از طرح آموزشی(سناریو)

 

1

2

3

4

25/0

 

 

 

 

 

مشخصات کلی طرح

1

75/0

 

 

 

 

 

تعیین اهداف کلی،جزئی،رفتاری درحیطه های  یادگیری

2

5/0

 

 

 

 

 

تعیین الگوی رویکرد حل مسله وتدوین مراحل آن درطرح درس

3

75/0

 

 

 

 

 

انتخاب نوع موضوع باتوجه به مساﺋل ومشکلات یادگیری فراگیران

4

5/0

 

 

 

 

 

تعیین راهبردهای رویکردحل مسله

5

75/0

 

 

 

 

 

چگونگی تدوین انواع ارزشیابی هادرمراحل مختلف تدریس و تعیین تکلیف

6

25/0

 

 

 

 

 

مشخص نمودن مواد و وسایل آموزشی

7

5/0

 

 

 

 

 

آراستگی وکیفیت ویرایش طرح درس(سناریو نویسی)

8

25/0

 

 

 

 

 

تعیین وتقسیم بندی زمان

9

5/0

 

 

 

 

 

اراﺋه مستندات ازمراحل فراینددرس پژوهی(فرم الف،ب)

10

جمع نمره ی طراحی آموزشی                         با عدد ...................... با حروف .............................

5/1

 

 

 

 

 

فعالیت های مقدماتی(رفتارورودی،ایجادانگیزهو....)

1

اجرای عملی فرآیند یاددهی – یادگیری

2

 

 

 

 

 

اراﺋه ی یکی ازالگوهای حل مسله درگام های متوالی

2

2

 

 

 

 

 

توجه به چینش کلاس وگروه بندی وتعامل فراکیران باتوجه به مراحل حل مسله

3

5/0

 

 

 

 

 

میزان توجه به تفاوتهای فردی درفرایند حل مسله

4

25/1

 

 

 

 

 

توجه به نقش فعال درفرایند نهایی حل مسله

5

5/1

 

 

 

 

 

چگونگی ایجادفرصت تفکردرگام های حل مسله

6

1

 

 

 

 

 

ابداع ونوآوری مدیریادگیری درراستای راهبردهای متناسب بانوع مسله

7

2

 

 

 

 

 

استفاده ازراهبردهای متناسب باانواع حل مسله

8

75/0

 

 

 

 

 

ایجاد محیطی شادوتوام باآرامش درجریان تدریس

9

5/1

 

 

 

 

 

 ITنحوه ی استفاده ازوسایل آموزشی متناسب وبه روز 

10

5/1

 

 

 

 

 

میزان توجه به ارزشیابی درمراحل مختلف رویکردحل مسله واجرای آن ها

11

5/1

 

 

 

 

 

 نحوه ی ارتباط موضوع باسایر دروس وتعمیم آن به زندگی روزمره

12

5/0

 

 

 

 

 

میزان توجه به عملی بودن فعالیتهای تکمیلی وتناسب آن بااهداف آموزشی

13

1

 

 

 

 

 

تسلط برمطالب درسی ونحوه ی مدیریت کلاس

14

5/1

 

 

 

 

 

توزیع منطقی زمان درگامهای مختلف رویکردحل مسله

15

جمع نمره ی  اجرای عملی تدریس          با عدد .....................                      با حروف ......................

امتیاز  نهایی با حروف :

امتیاز نهایی  با عدد :

نام و نام خانوادگی داور :                                امضا :

 

فرم های مربوط به جشنواره      (فرمی که مدیر ان محترم باید پر کنند.)

احتراما در اجرای شیوه نامه جشنواره مجازی الگوهای تدریس با رویکرد درس پژوهی در سال تحصیلی 92-91،در ذیل اسامی ومشخصات اعضای درس پژوهی این آموزشگاه،به همراه تمام مستندات درخواستی ارسال می گردد.

  مشخصات اعضا:

نام ونام خانوادگی

شماره پرسنلی

مدرک ورشته تحصیلی

نام آموزشگاه

نقش در گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات درس:

پایه

 

نام درس

 

عنوان درس

 

 

مشخصات اعضا:

نام ونام خانوادگی

شماره پرسنلی

مدرک ورشته تحصیلی

نام آموزشگاه

نقش در گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات درس:

پایه

 

نام درس

 

عنوان درس

 

 

 

 

مهر وامضای مدیر آموزشگاه

 

* مراحل درس پژوهی

  • تبیین مسئله ومشکل
  • تعیین هدف یادگیری
  • تقسیم وظایف در گروه معلمان
  • برنامه ریزی وطراحی درس(طراحی سناریوی تدریس)
  • تدریس عملی توسط مجری
  • مشاهده،تحلیل ونقد وبررسی تدریس توسط معلمان همتا

گزارش دهی مستند

* مستند کردن اثراز طریق فیلمبرداری:

- گروه درس پژوهی باید جریان تدریس را به طور کامل فیلمبرداری و در قالب CD به اداره مربوطه ارسال نماید

- با توجه به این که فیلم های گرد آوری شده تحت عنوان بانک اطلاعاتی تدریس پایه های مختلف تحصیلی دوره ی ابتدایی در آرشیو گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی جهت استفاده همکاران نگهداری خواهد شد و داوری آثار از روی فیلم های ارسالی خواهد بود توجه به نکات زیر در اجرای فیلمبرداری لازم می باشد :

-       رعایت اصول اخلاقی و مذهبی از جمله پوشش مناسب و ...

-       ضبط اجرای تدریس همکاران بر روی فیلم و تبدیل به CDصورت پذیرد.

-     در فرآیند فیلمبرداری در ضبط تصویر و صوت دقت لازم صورت گیرد.

-       عدم استفاده از میکس ، افکت ، تیتراژ و هر موردی که فیلم را غیر واقعی نمایش می دهد .

-       مدت زمان تدریس برای معلمان دوره ابتدایی 30 دقیقه 

در قالب یک تیم سه نفره شامل(طراح سناریو، طراح تجهیزات ورسانه ها ومجری تدریس) در جشنواره شرکت نمایند.که نقش هریک از اعضای تیم به شرح زیر می باشد :

-      طراح سناریو( با تأکید برالگوها و روش های فعال تدریس) :

همکاران گرامی که در زمینه ی طراحی و انتخاب الگوها و روش های فعال تدریس موضوع مورد نظر در هر پایه توانمند می باشند ضمن هم فکری وهماهنگی با دیگراعضای تیم با تدوین و طراحی سناریو در جهت حضور گروه در جشنواره الگوهای مناسب تدریس مشارکت خواهند داشت.

             - طراح تجهیزات ورسانه ها(مدیر رسانه) : به منظور تقویت روش های نوین تدریس از جمله روش تدریس چند حسی ( مختلط ) و ... که منجر به هدایت یادگیری از طریق تمام حواس خواهد شد همکاران علاقمند و آگاه در زمینه ی تجهیزات و وسایل کمک آموزشی از جمله رسانه های مبتنی بر IT ضمن پی گیری تدوین سناریو در امور رسانه ای فرایند تدریس مشارکت خواهند داشت . 

-      مجری تدریس (با تأکید بر اجرای الگوها و روش های فعال تدریس در کلاس درس ):                 همکاران علاقمند و توانمند در زمینه ی اجرا و انجام ارزشیابی متناسب با موضوع تدریس ضمن پی گیری تدوین سناریو، در اجرای تدریس به صورت عملی ودر کلاس واقعی مشارکت خواهند داشت .

از آن جا که شیوه نامه ی جشنواره مجازی الگوهای مناسب تدریس بر اساس خرد جمعی و تفکر گروهی با رویکرد درس پژوهی تدوین گردیده است .انتظار می رود انتخاب موضوع تدریس در هر پایه ، انتخاب الگوها و روش های مناسب ، انتخاب رسانه ها و تجهیزات آموزشی ، انتخاب ابزارها ی ارزشیابی و ... بر اساس کار گروهی صورت پذیرد .

– بسته ارسالی هر گروه جهت داوری در منطقه و استان شامل لوح فشرده ، سناریو ، طرح درس و فرم الف و ب  خواهد بود.

*فرم های (الف وب) جزومستندات گروه درس پژوهی بوده ومشمول امتیاز ویژه درفرم ارزیابی هستند.بنابرین به همراه نمونه تدریس تهیه شده( cd) درآموزشگاه باید به منطقه ارسال گردند.

-  فرم (الف)توسط همکاران ناظر برتدریس تکمیل خواهد گردید وجهت استفاده در اختیار گروه درس پژوه قرار خواهد گرفت.

تبصره : نظارت برفرآیند تدریس و تکمیل فرم الف توسط همکاران ناظر (حداقل 3 نفر) الزامی می باشد.

-  فرم(ب) توسط گروه درس پژوه تکمیل خواهد گردید.و الزامی می باشد.

   فرم ( الف ) :  گزارش معلمین  ناظر بر تدریس

موارد مثبت :

 

 

موارد قابل تجدید نظر :

  

نام و نام خانوادگی ناظر :

    فرم ( ب ) : جمع بندی معلمین ناظر ( تیم جشنواره الگوهای مناسب تدریس )

موارد مثبت :

 

 

موارد قابل تجدید نظر :

 

 

موارد پیشنهادی در صورت تکرار تدریس:

 

نام و نام خانوادگی معلمین ناظر ( اعضای تیم ) :

1 – ....................... پایه تدریس................. آموزشگاه ................. ناحیه/منطقه........

2 –....................... پایه تدریس................. آموزشگاه ................. ناحیه/منطقه........

3 -...................... پایه تدریس................. آموزشگاه ................. ناحیه/منطقه........

تاریخ ، مهرو امضای آموزشگاه مجری

[ سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱ ] [ ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ ] [ NEGIN ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
صفحات دیگر
لینک های مفید

romanticheartclock*