ماه رمضان

صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید ...

  امسال روزه می گیری؟

  اگر خدا بخواهد ...

  من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟

 همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند !

 

/ 0 نظر / 7 بازدید